Общи правила и условия

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ
Дефиниции на използваните термини:
Резервация – резервация за хотелско настаняване, за самолетен билет, за трансфер и пр. туристически услуги, които могат да бъдат свързани помежду си или резервирани поеединично.
Потребител – всяко лице, използващо услугите на ДАН Травел според настоящите Условия
Хотел – обект, предоставящ възможност за настаняване според Закона за туризма, действащ на територията на Република България или в чужбина

1.Резервации
Резервации е възможно да се направят по телефон, факс или интернет, чрез туристически агенции в страната, които имат валиден агентски договор  с Туроператора или директно в офисите на Туроператора. Резервацията се счита за валидна само след подписване на Договор за туристически пакет /лично или по електронен път съгласно чл.84 от Закона за туризма/ и внасяне на депозит /в брой, по банков път или чрез кредитна /дебитна карта и пр./, чийто размер зависи от вида и изискванията на програмата.
2.Предварителна информация
Информацията, предоставена в офисите на Туроператора или на неговия уеб сайт е актуална и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде открита в други източници (интернет, рекламни брошури, радио-реклами и пр.). Пълната предварителна информация съгласно чл. 82 от Закона за туризма задължително е придружена от Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети.
3.Документи, необходими за пътуването
3.1. Потребителят е длъжен да следи за валидността на личните си документи, с които ще пътува в страната или извън нея, както и да подготви необходимите пълномощни в случай, че няма навършени 18 години и пътува извън страната без придружаването на родителите си. Чужди граждани, пътуващи по програми на Туроператора, са длъжни да се информират предварително от съответните компетентни органи относно режима за пътуването им по съответната програма и страна.
3.2. Туроператорът не носи отговорност в случаите, в които бъде отказано напускане на страната на Потребителя  поради изтичане на валидността на личните документи, както и в случаите, когато Потребителят по една или друга причина не може да ги предостави. В случай, че Потребителят е влязал в страната с някакво превозно средство, то за да я напусне, той е длъжен да остави същото на митнически паркинг, в противен случай може да му бъде отказано напускането на страната, за което Туроператора не носи отговорност.
3.3.  За пътувания в държави, в които се изискват визи за български граждани Туроператорът съдейства  като предоставя  всички зависещи от него  документи (хотелска резервация, медицинска застраховка, резервация за самолетни/автобусни билети, ваучер и пр.) По искане на Потребителя е възможно Туроператорът да подготви необходимите документи за кандидатстване за виза пред съответното посолство и да кандидатства по възможност вместо Потребителя , като за целта Потребителят заплаща освен съответната визова такса на посолството, така и такса обслужване, определена от Туроператора, която може да варира в зависимост от конкретния случай. В този случай Потребителят е длъжен да предостави на Туроператора изискваните от посолството допълнителни документи, както и да заплати съответните такси, а ако е необходимо и да се яви на лично интервю. Неявяването на личното интервю или отказ да бъдат предоставени определени документи, както и отказ да бъдат заплатени съответните такси към посолството, се считат за отказ от пътуването по вина на Потребителя
3.4. Издаването на виза за съответната държава е в компетенциите единствено и само на съответното Посолство или консулство и получаването на виза не се гарантират от Туроператора. В случай на отказ от страна на посолството за издаване на съответната виза всички направени разходи от Потребителя за издаване на виза включително и таксата на Туроператора не се възстановяват на Потребителя.
4. Цени и плащания
4.1.  Цените са пакетни, предварително обявени и валидни към определена дата, като за всяка програма предварително е обявено какво точно е включено и всичко, което не е описано като включено, следва да се счита като невключено. Пакетните цени не включват такса гориво и други променливи компоненти, които се обявяват предварително в информацията, която се предоставя на Потребителя.
4.2. Плащането се извършва в лева по курса на БНБ за деня. Плащането може да бъде в брой, с дебитна/кредитна карта на Pos терминал в офис, с дебитна/кредитна карта посредством V-pos (линк за плащане), по банков път по сметката на Туроператора или друг начин, като Потребителят е длъжен да се увери, че заплатената от него сума е постъпила при Туроператора в изисквания от съответната програма срок.
4.2.1. 
Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти VISA и Mastercard
4.2.2. При плащане посредством V-pos (линк за плащане) транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure. От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е **** лв . Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта. При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.
4.3. Размерът на депозита може да варира от 30% до 50% от общата сума на пътуването, като за резервации, направени за национални празници, Нова година, Великден и др.  не може да бъде по-малко от 50% от стойността на пътуването, освен ако не е упоменато  друго в Договора за туристически пакет. Депозитът се плаща в момента на сключване на Договора за туристически пакет.
4.4. Окончателното плащане се извършва между 15 и 30 дни преди датата на пътуването, ако не е упоменато друго в Договора за туристически пакет. Окончателното плащане за резервации, направени за Нова година, Великден и по време на други национални празници се извършва не по-малко от 30 дни преди датата на пътуването. При сключване на резервация по-малко от 30 дни преди датата на пътуването в тези случаи се заплаща цялата сума при сключване на Договора за туристически пакет.
4.5. Резервации, направени по цени за ранни записвания или други промоции са валидни при условията на съответната промоция и заплащане на цялата сума по пътуването в съответствие с условията на съответната промоция.
4.6. Промени в стойността на пътуването могат да бъдат правени от Туроператора в следните случаи: покачване на стойността на транспортните разходи, в това число на горивата, изменение в размера на таксите, свързани с ползването на договора като такса гориво, пристанищни и летищни такси, митнически и визови такси и други, промяна на обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването. Увеличението на стойността на пътуването трябва да съответства на изменението на съответните разходи, като начинът на изчисляване е пропорционален на увеличената стойност на посочените разходи.
4.7. Във връзка с чл.4.6. промени в стойността на пътуването могат да бъдат правени от Туроператора и в посока намаление на цените в случаите на намаление на стойността на транспортните разходи,  в т. число на горивата, изменение на пристанищни и летищни такси, промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването и пр.
5. Права и задължения на страните:
5.1. Туроператорът се задължава:
5.1.1. Да предостави на Потребителя туристическите услуги, които са предмет на Договора за туристически пакет и заплатени от Потребителя.
5.1.2. Да осигури на Потребителя задължителната застраховка „Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества, които представлява, като предостави предварително общите правила и условия на съответното застрахователно дружество и оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването (лично или по електронен път) в случай, че Потребителят закупува пакетно пътуване. В случай, че Потребителят закупува само хотелско  настаняване или друга туристическа услуга, която не е част от пакетно пътуване, то Туроператорът му предоставя възможност за сключване на същата застраховка срещу допълнително заплащане.
5.1.3. Да спазва правилата за съхранение на личните данни. Предоставянето им на трети страни се допуска единствено в случаите, когато това е необходимо на партньори, с които Туроператорът има договорени взаимоотношения за изпълнение на услугите заявени от Потребителя.
5.1.4. Туроператорът предоставя на Потребителя и възможност за сключване на застраховка „Отказ от пътуване” срещу съответното допълнително заплащане.
5.2. Туроператорът има право да се откаже от Договор за туристически пакет без да носи отговорност в случаите, когато Потребителят не извърши плащанията в срок, указан му в Договора за туристически пакет и настоящите Правила и условия, като плащанията се удостоверяват със съответните платежни документи включително и в случаите, когато Потребителят е извършил плащане на депозит, но не е доплатил на 100% в срок, като в този случай се счита, че Потребителят доброволно се е отказал от пътуването и депозитът му не се възстановява.
5.3. Туроператорът има сключена застраховка „Отговорност на Туроператора” съгласно изискванията на чл.97 от ЗТ със застрахователна полица № 13052310000263, издадена от ЗК „ЛЕВ ИНС” АД, гр. София, бул. Симеоновско шосе N:67 А
5.4. Туроператорът се задължава да уведоми Потребителя незабавно в случай на направена значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор не по-късно от 20 дни преди началната дата на пътуването, като Потребителят се задължава в срок от 3 дни след получаването на уведомлението да приеме или откаже направените промени. В случай, че Потребителят откаже да приеме направените промени, то Туроператорът му предлага друго пътуване при адекватни условия, а Потребителят има право да се откаже от Договора без да дължи неустойки и обезщетение, а Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в рамките на 14 дни от получаването на уведомлението от страна на Потребителя без направените фактически разходи (за визи, за издадени вече автобусни/самолетни/фериботни и пр. билети  и др.). Промяната на транспортното средство (самолет, автобус и пр.), хотел или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа без това да води до промяна в цената не се счита за значителна промяна на Договора.
5.5. Туроператорът носи отговорност за надлежното изпълнение на всички туристически услуги, включени в туристическия пакет съгласно чл.90 от Закона за туризма.
5.6. Туроператорът се задължава да окаже съдействие съгласно чл.93 като осигури полезна информация на пътуващия относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ, както и да предостави допълнителна информация и съдействие относно осъществяването на междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги. В случай, че затруднението на пътуващия е причинено в следствие на негово умишлено действие или бездействие и безотговорност, то Туроператорът ще изисква заплащане на такса за оказаното съдействие, включваща направените фактически разходи за него.
5.7. Потребителят се задължава:
5.7.1. Да си осигури необходимите валидни лични документи за пътуване в страната и чужбина, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна, както и съответните нотариалнозаверени разрешения за пътуване извън  страната в случай, че пътуващото лице е под 18 години и е непридружавано от двамата родители.
5.7.2. Да заплати в пълен размер и съгласно сроковете, указани в Договора за организирано пътуване и настоящите Правила и условия стойността на заявените туристически услуги.
5.7.3. Да спазва законите на страната, за която пътува.
5.7.4. Да премине съответната профилактика съгласно международните медицински стандарти в случай, че ще пътува в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания.
5.8. Потребителят има право:
5.8.1. Да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор за организирано пътуване на трето лице, което отговаря на изискванията за пътуването в срок до 7 дни преди датата на пътуването. В този случай двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването, а третото лице декларира, че е съгласно да приеме прехвърлянето и е съгласно изцяло с условията на договора и приложенията към него, както и че е предварително запознат с информацията относно пътуването. Прехвърлянето не може да бъде извършено в случаите, когато контрагентите (превозвачи – авиокомпании, автобусни компании и др.) на Туроператора не позволяват смяна на име и прехвърляне на тези права и задължения на трето лице. Разходите, направени във връзка с прехвърлянето на пътуването на трето лице се поемат солидарно от Потребителя по Договора и лицето, на което се прехвърля договора, като те не могат да надвишават фактическите направени разходи за това прехвърляне.
6. Отговорност на страните:                                                                 
6.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира Потребителя за надлежно доказаните вреди.
6.2. Когато отговорността на Туроператора или контрагентите за вреди, причинени на Потребителя от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите е ограничена от международни договори, то отгворността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
6.3. В случай на Over booking /презапълване капацитета на хотела/ от страна на Хотелиера и невъзможност от страна на същият да настани Потребителя в предварително резервирания хотел,  на Потребителя ще бъде предложен алтернативен хотел със същата категория или по-висока, в същия курорт и имащ същите удобства. В този случай Туроператорът не носи отговорност за подобни действия от страна на партньора/хотелиера. В случай, че Потребителя откаже предложената му на място алтернатива, същият няма право да претендира за възстановяване на каквито и да е суми от Туроператора. Отговорността за претърпени вреди и пропуснати ползи при отказ за настаняване от страна на Потребителя са за сметка на Потребителя.
6.4. Туроператорът е длъжен да уведоми Потребителя относно изискванията за минимален брой туристи и краен срок за набирането им по съответната програма, като има право да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници в предварително обявения срок или отмяната се дължи на непреодолима сила. В този случай Туроператорът не носи отговорност за неизпълнение на Договора, като връща на Потребителя заплатените от него суми без направените фактически разходи (за платени застраховки, глоби за върнати билети, визови такси и пр.), като тези разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи. Сроковете за уведомяване на Потребителя относно набирането на минимален брой туристи не могат да бъдат по-кратки от:
- 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
- 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;
- 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни, или
6.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнението или неточното изпълнение на настоящия договор в случаите, когато:
- причините се дължат на Потребителя, включително правонарушения или други при неспазване на законите на дадена страна, връщане от Граничните власти, което е провокирано от виновно поведение на Потребителя
- има налице действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора
- ако Потребителят по своя вина закъснее или не се яви на определената среща по време на изпълнението на Договора за организирано пътуване.
- форсмажорни обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени или избегнати от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
7. Анулационни срокове
В случай на отказ от пътуване и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, то Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в годовора за туристически пакет:
7.1. До 60 или повече дни преди пътуването – без неустойки, ако такива не се дължат по анулирани самолетни, фериботни, автобусни билети или други такси. В случай, че такива се дължат за издадени вече самолетни, фериботни, автобусни и пр. билети или визи и др., които са част от стойността на пътуването, то се прилагат тарифите и правилата и условията за анулации на съответния доставчик (авиокомпания, фериботна компания, Посолство и пр.)
7.2. между 59 и 30 дни преди датата на пътуването – 30% от общата стойност на пътуването
7.3. между 29 и 15 дни преди датата на пътуването – 50% от общата сума на пътуването.
7.4. по-малко от 15 дни преди дата на пътуването – 100 % от общата сума на пътуването.
7.5. При анулация на пътувания за Нова година, Великден или други национални празници неустойка не се дължи до 24 часа от момента на записването. След 24 часа от момента на записването за съответното пътуване до 30 дни преди датата на пътуването неустойката е в размер на 50% от стойността на пътуването. При по-малко от 30 дни преди датата на пътуването се дължи 100% неустойка.
8. Спорове и рекламации
8.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор се решават с взаимното съгласие на страните. В случай, че не може да бъде постигнато съгласие, то споровете се отнасят за разрешаване към съответния компетентен български съд.
8.2. В случай, че по време на пътуването Потребителят установи факти по неизпълнението или неточното/непълното изпълнение на условията по настоящия Договор, то той се задължава незабавно и единствено в писмена форма да уведоми доставчика на услугите на място и Туроператора с оглед свооевременното предприемане на съответните мерки, които да удовлетворят и двете страни.
8.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок до 14 дни от завръщнето си в офисите на Туроператора или по електронен път. В този случай Потребителят е длъжен да предостави протокол-рекламация, подписан от страна на приемащата туристическа фирма, администрацията на обекта, предоставил туристическата услуга и от самия него. Без наличието на такъв протокол-рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да било претенции към Туроператора. След предявяването на рекламацията Туроператорът е длъжен да уведоми Потребителя за своето становище до 30 дни от депозирането й заедно с протокола.
8.4. В случаите, когато Потребителят сам прекрати пътуването по време на времетраенето му или пътуването бъде прекратено преждевременно по вина на Потребителя (непристойно поведение, неспазване на местни закони или др.), то той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да било суми и сам урежда завръщането си до началната точка на пътуването си.
9. Потребителят потвърждава, че е пълнолетен гражданин и има навършени 18 години.
10. Лични данни
ДАН Травел е регистриран администратор на лични данни. 
Туроператорът има нужда от личните данни на Потребителя (като ЕГН, адрес, имена, телефон, имейл и други), за да е състояние да извърши услугите, свързани с пътуването на Потребителя. Всички лични данни се събират, съхраняват и използват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителят потвърждава че неговите лични данни могат да бъдат предавани на трети лица във връзка с направената от него резервация (като застрахователни компании, авиокомпании, хотели и други). 
11. Съгласен/на съм ДАН Травел ЕООД да съхранява и обработва личните ми данни /имена, паспортни данни, ЕГН, имейл, телефон/ въз основа на чл. 82 ал. 2 от Закона за Туризма и чл. 4 ал. 1, т.2 и т.3 от Закона за защита на личните данни.
Запознат/а съм с:
 • целта и средствата на обработка на личните ми данни;
 • доброволния характер на предоставянето на данните;
 • правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните данни
 
ТУРОПЕРАТОР / ТУРАГЕНТ: ДАН Травел ЕООД                                 ПОТРЕБИТЕЛ:

 
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах
Политика за определяне на правилата за достъп до лични данни
 
Администратор на лични данни за целите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета на Европа от 27.04.2016 относно защитатана физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директивата 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните/GDPR) и в съответствие с националните закони и подзаконови актове се явява ДАН ТРАВЕЛ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Никола Вапцаров 36, ет.6, ап. 17.

 
 1. Определения
Термини като „лични данни”, „обработване” и пр. са по смисъла на чл. 4 на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета на Европа от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директивата 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните/GDPR) и е в съответствие с националните закони и подзаконови актове.
 1. „Лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирането на физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко (вкл. чрез трети лица), без значение по един или повече признаци.
 2. „Субект на данни” означава физическо лице, чиито лични данни се събират, обработват и т.н., без значение по какъв начин и от коя от страните.
 3. „Обработване на лични данни” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана/и с лични данни или с набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, съхраняване, изтриване и пр.
 
 1. Настоящата политика има за цел да регламентира правилата за достъп от страна на служители на дружеството до данни на субекти на личните данни, които се обработват от администратора.
 
ДАН Травел ЕООД събира и обработва единствено данните на лица, необходими за извършване на предлаганата туристическа услуга и ги пази отговорно и законосъобразно. В това си качество ДАН Травел действа като обработващ на лични данни.
 
ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ЛИЦЕ, отговарящо за защита на личните Ви данни:
 

 
 1. При прилагане на политиката следва да бъдат спазвани и техническите и организационни мерки за сигурност, подробно описани в Инструкцията за защита на лични данни, с която всички служители са запознати.
 
 1. Лични данни, които ДАН Травел ЕООД събира и обработва са:
 
„Обикновени” лични данни:
 • Собствено име, презиме и фамилия
 • Домашен или служебен адрес
 • Дата на раждане/възраст, ЕГН
 • Имейл адрес
 • Номер на лична карта/паспорт за самоличност и свързаните с това дата на издаване и дата на изтичане на съответния документ
 • Адрес на интернет протокол (IP)
 • Идентификационен номер на „бисквитка” – нашите сайтове www.dantravel.bg, www.go2plovdiv.bg използват бисквитки, без които нито един от сайтовете не би могъл да предостави коректни услуги. Посещавайки някои от нашите сайтове, субектът приема използването на бисквитки.
Видове бисквитки, които използват нашите сайтове са:
Задължителни бисквитки, които са необходими за правилното функциониране на системата на уейбсайтовете, като позволяват да се поддържа логическата сесия между клиентския браузер (профил) и сървъра.
Аналитични бисквитки, които дават информация за броя посещения на сайтовете ни и благодарение на тях се анализира дали нашите потребители работят лесно с него и дали сме отговорили на често задавани въпроси (бисквитки на Google Analytics). Те не дават иннформация за лични данни, а само показват колко страници са били разгледани, колко пъти са били посетени дадени страници, от какъв вид устройство и са анонимни. За Google Analytics използваме и анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp, като аналитичните данни се пазят за максимум 50 месеца.
Функционални бисквитки, които позволяват предоставянето на по-персонализирана услуга (например запазване на последно търсене на оферта) и така да се използват оптимално функциите на сайта, като те не съхраняват лична информация.
Бисквитки за прецизно таргетиране, динамичните бисквитки на Facebook, Google и др. не използваме.
Субектът може сам да управлява настройките на бисквитките, които се получават от нашите сайтове чрез настройките на браузера, който ползва.
 
„Специални” категории данни
 • ЕГН (единен граждански номер) за случаите, когато това е необходимо, за да може да изпълним договорните си отношения или сме задължени по закон.
 • Чувствителни данни – данни за здравословното ви състояние чрез болничните листове (само за наши служители)
 • Родствени връзки, когато това е необходимо за изпълнението на договорните отношения например при оферти за меден месец или годишнини, както и за малолетни/непълнолетни лица под опека на субекта.
 
 1. Източници на лични данни
 • Директно от субекта
 • Обществено достъпен публичен регистър – ТР, ИР, Национален туристически регистър към Министерство на туризма
 • Туристически агенти, които се явяват обработващи данните за целите на туристическите услуги, които предоставяме.
 • Туроператори-партньори
 • Фирми, които се явяват обработващи лични данни (например при фирмени пътувания, инсентиви и др.)
 
 1. Цели и принципи на използването на лични данни, които се събират и обработват от ДАН Травел ЕООД
 • Обработването на личните данни на субекта са във връзка и с цел да се изпълни и/или сключи договор за предоставяне на туристическа услуга – организирано пътуване, отделен елемент от пътуване или свързана с него услуга като например лична карта/паспорт са необходими при хотелско настаняване/издаване на бордна карта/списъци за преминаване на границата, телефонен номер/имейл ни е необходим за обратна връзка със субекта – изпращане на документи за пътуване и пр., ЕГН за сключване на задължителната медицинска застраховка за пътуване в чужбина и пр. на основание чл. 6 ал. 1 от Регламента: Изпълнение на задълженията на ДАН Травел ЕООД по договор, в това число: за защита на правата и законните интереси на лицата, които засягат субекта или представляваните от него лица, за да може да защитим жизнено важни техни интереси (при настъпването на застрахователно събитие, необходимост от промени по резервация и пр.)
 • С цел спазването на законовото задължение, което се прилага спрямо ДАН Травел ЕООД
 • За целите на законния интерес на ДАН Травел ЕООД
 • За целите на директния маркетинг
 • Изрично получено съгласие от субекта като клиент на ДАН Травел ЕООД
 
 1. Основания за събирането на лични данни
 • Обработването е необходимо за спазване на законновите ни задължения
 • По силата на сключен договор за изпълнение на определени услуги със субекта на лични данни
 • Въз основа на заявка по телефон, факс, на място в офиса или чрез друго средство за масова комуникация.
 • Въз основа на интереси, преследвани от нас или от трети страни – наши партньори, които биха били следните:
*легитимният ни интерес е пряко свързан с осъществения от нас предмет на дейност за изпълнение на договорните ни отношения за предоставяне на съответната услуга
*интересите ни и тези на трети страни в областта на търговията, правната сигурност и данъчната политика произтичат от естеството на осъществяваната от нас търговска дейност.
*трети страни, които работят с нас са счетоводна кантора, туроператори, агенти, превозвачи, адвокати, екскурзоводи, застрахователи и пр., чийто интерес произтича пряко от упражняваната от тях дейност.

 
 1. Личните данни се съхраняват от ДАН ТРАВЕЛ ЕООД на хартиен носител (под формата  на Договори за организирано пътуване, издадени фактури, издадени самолетни билети/бордни карти) или в електронен вариант (под формата на Договори за организирано пътуване, издадени фактури, самолетни билети/бордни карти и пр. документи, свързани с пътувания) и в съответствие с изискванията на Закона за туризма, Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите, Конвенция за международно гражданско въздухоплаване, Статут и регулации на Международната асоциация за въздушен транспорт (ИАТА), Международна конвенция за превоз на пътници и багаж по железници (С IV), Международна конвенция за железопътни превози (COTIF), ЗДДС за целите на данъчното облагане, Закона за гражданската регистрация (необходим, за да се настаните на мястото, където ще отседнете), Закона за банките и банковите разплащания, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Кодекс за застраховането, Регламент (ЕС) №1177/2010, Регламент (ЕО) № 261/2004 и други нормативни актове, които пряко или непряко уреждат взаимоотношенията между субекта и администратора на на лични данни.
 
 1. Право на достъп до тези данни имат
 • само оторизираните за това служители на ДАН Травел като това става с определени нива на достъп до определена по вид лична информация, която е предварително дефинирана за всеки отделен служител.
 
Достъпът на служителите се осъществява по следния начин: чрез потребителско име и парола в електронна система, в която се отчита и записва както момента на достъпа, така и нивото на достъп, до което имат право съответните служители.
В длъжностната характеристика на всеки от служителите са предвидени специфични задължения във връзка с достъпа до личните данни, като всеки служител е запознат със задълженията си и е получил екземпляр от длъжностната характеристика.
Служителят получава парола за достъп при започване на работа и има право да я използва за периода на времетраене на трудовия договор и само в рамките на работните дни и работното му време или извън тях в случаите, когато това се налага по обективни причини (обаждане от субекта във връзка с неточно, непълно или пр. изпълнение на договорните отношения, във връзка с искане за оказване на съответната помощ на субекта във връзка с определени туристически услуги и пр.) Неизпълнението на това задължение се счита за нарушение. При прекратяване на трудовия договор паролата за достъп на съответния служител се изтрива/унищожава.
Паролата се променя веднъж на три месеца, както и по желане на работодателя в случай на съмнения за злоупотреба с информацията, до която служителят има достъп.
Служителите, които имат достъп до системите със записи, нямат право да предоставят паролата си за достъп на друг служител или на външно лице.

 
 • Туристически агенти и членове на БАТА и АБТТА, вписани в националния туристически регистър към Министерстово на туризма и/или съответните туристически регистри в чужбина (т.6 от ПРЗ на Закона за туризма)
 • Хотелиери (Закон за гражданската регистрация)
 • Обслужващата ни счетоводна фирма (Закон за счетоводството)
 • Администрации, пред които кандидастваме за визи
 • Авиопревозвачи и членове на ИАТА
 • Превозвачи, когато е необходимо включително и по силата на международни договори
 • Застрахователни компании
 • НАП
 • Органите на държавната власт
 • Адвокатската кантора/юрист в случай на защита на лигитимния ни интерес
 1. Принципи при обработването на лични данни
 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
 • Ограничение на целите на обработване
 • Съотносимост с целите на обработването и свеждане до минимум на събраните данни
 • Точност и актуалност на данните
 • Ограничение на съхранението с оглед постигането на целите
 • Цялостност и поверителност на обработване и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 
 1. ДАН Травел ЕООД не събира и не обработва лични данни по подразбиране.
 2. Съгласие за предоставяне на лични данни
Със сключването на договор за организирано пътуване/заявка за издаване на самолетен билет или договор за предоставяне на друга туристическа услуга субекта изрично декларира, че доброволна и при спазването на всики законови основания за изискването на личните му данни ги е предоставил, като предварително се е запознал с политиката на ДАН Травел за събирането, обработването и съхравянавето на лични данни, достъпна и на сайтовете на ДАН Травел ЕООД.
Съгласието си относно обработването на лични данни може да бъде оттеглено след писмено заявяване за оттегляне на съгласие в свободна форма на място в офисите или чрез имейл (писмо) по всяко време след приключване на договорните отношения между администратора и субекта.
Администраторът се задължава да заличи личните данни на субекта, който е пожелал това изрично, но спазвайки всички нормативни актове, които касаят дейността му и с оглед на времето, за което те го задължават да пази съответните лични данни, ако това е записано в тези нормативни актове.
 1. ДАН Травел предоставя личните данни на субекта на държави извън ЕС само и единствено в случаите, когато това се налага от договорните отношения (настаняване в страна извън ЕС или други туристически услуги, които трябва да бъдат осъществени на територия на страна извън ЕС).
 2. ДАН Травел НЕ продава лични данни на никого.
 3. ДАН Травел съхранява личните данни в срокове, регламентирани от
 • Законови основания
 • По чл. 91 от Закона за туризма – 2 години от изтичане на договора и допълнително 6 месеца за движение на правна преписка, ако има такава
 • До изтичане на общата 5-годишна давност при договорните отношение на основание чл.111 от Закона за задълженията и договорите (с възможност за удължаване до 6 месеца, ако има движение по правна преписка)
 • 10 (десет) години по Закона за счетоводството и/или завършване на ревизията и/или насрещната проверка от НАП, ако същата не е приключила до изтичането на този 10-годишен период.
 • При трудови и осигурителни правоотношения 50 (петдесет) години
 • При съдебни производтсва до изтичане на 5 години след архивиране на делото в съда (с оглед на събиране на разноски)
 • При договорни основания (освен ако обработването не е законово и ако Закона не ни задължава да запазим данните за по-дълъг срок)
 • При закупуване на самолетен билет и/или хотелска резервация чрез ДАН Травел ЕООД – до завършване на съответното пътуване.
  Данните могат да бъдат запазени след това, ако субектът е създал потребителски профил с цел да ползва отстъпки и пр.
 • След изтичане на срока, в който могат да се предявят на претенции по договора
 1. Субектът има право:
 • Да поиска копие или достъп от/до личните данни, които се събират, обработват и съхраняват от ДАН Травел ЕООД  по всяко време и в удобен за прехвърляне към друг администратор на лични данни вид,без да бъдете възпрепятствани от наша страна.
 • Да поиска коригиране без ненужно забавяне на неточни лични данни, както и да бъдат заличени вече неактуални такива данни.
 • Да поиска заличаване на лични данни при наличието на някои от следните основания
 • Данните вече не са необходими за целта, за която са били събрани
 • Оттеглено е съгласието за събирането и съхранието им
 • Когато обработването им е незаконосъобразно
 • Когато трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо администратор на лични данни
 • Да поиска ограничаване на обработването на лични данни, като в този случай те могат да бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът трябва да е задължително в писмен вид.
 • Да оттегли съгласието за обработка на лични данни по всяко време писмено към администратора
 • Да възрази срещу определени видове обработка като директен маркетинг
 • Да възрази срещу автоматизирана обработка на лични данни
 • На жалба до Европейския надзорен орган в случай на нарушаване на правата съгласно горепосоченото и приложимо законодателство за защита на личните данни, както следва: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Гр. София 1592, бул. Проф Цветан Лазаров 2, тел. 02 915 3 518, klzd@government.bg, klzd@cpdp.bg
 
 • ДАН Травел ЕООД може да откаже заличаването на лични данни по следните причини:
 • За спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнение на задача от обществен интерес
 • По причини от обществен интерес
 • За целите на архивирането в обществен интерес, за научни изледвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането целите на това обработване.
 • За установяване, упражняване или защита на правни интереси
 • При упражняването правото на свобода на изразяването и правото на информация
 
 
 Настоящата политика е приета и одобрена със заповед на Изпълнителния директор. ​​